cover pic
HØYSKOLEN I BERGEN- RAPPORT
12.06.2015
Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader bør vere utforma Offentlege føringar tilseier at bueiningar i sjukeheimar med tilhøyrande bad bør vere utforma slik at bebuar ikkje må skifte bueining om pleiebehova endrar seg.